ZEBRANIA WALNE KLUBU

ZEBRANIE WALNE KLUBU LODOŁAMACZ zrobiliśmy zgodnie z planem 12 kwietnia u Asi (w Radziwiłłowie Maz.) z lekkim poślizgiem czasowym  Atmosfera byłą - jak zawsze na naszych spotkaniach) bardzo przyjemna i przyjazna.

Właściwie, wszyscy, którzy byli spodziewani byli na obecni. (lista się ukaże....)

Zrobiliśmy krótkie podsumowanie sezonu: mieliśmy 35 spotkań morsowo - kąpielowych. 

Nie żeby robić jakieś gradacje ale warto wspomnieć: Bombowa Basia była na wszystkich spotkaniach. Druga jest Awangardowa Asia - 33 morsowań, na trzecim miejscu są Bystry Benek i Mięsisty Mariusz - 32 morsowania. Pozostali - wiadomo - na ile obowiązki i czas pozwoliły  

Kilka osób się przyłączyło, niektórzy przychodzą na morsingi częściej, inni rzadziej 

Zgodziliśmy się co do tego, że na razie nie widzimy potrzeby rejestrowania naszego klubu jako stowarzyszenie, ale postanowiliśmy wprowadzić niektóre praktyki takiego "rejestrowego" stowarzyszenia:

Wybraliśmy czteroosobowy zarząd naszego Klubu: 

prezesem został wybrany Mięsisty Mariusz,

zastępcą prezesa został: Bystry Benek,

sekretarzem zostalała: Bombowa Basia,

Skarbnikiem wybrana jest Awangardowa Asia.

Porozmawialiśmy też o naszem Statucie i ogólnie stwierdziliśmy, że nam odpowiada (nie wdawaliśmy się jednak zbytnio w szczegóły). Potem było ognisko, pieczonki z kociołka (ziemniaczki + dodatki... ) napoje ... różne 

A na koniec: rozgarnęliśmcy resztki ogniska - było -a jakże - chodzenie po ogniu 

 

Statut klubu LODOŁAMACZ

WSTĘP

Stowarzyszenie „Klub Morsa LODOŁAMACZ” z siedzibą w Skierniewicach jest organizacją ludzi praktykujących i popularyzujących kąpiele w jeziorach, rzekach lub w morzu, w dalszej części statutu zwanych wodami otwartymi, przeprowadzanych w okresie jesiennym zimowym i wiosennym, jak również popularyzujących kulturę fizyczną i aktywny, zdrowy styl życia.

Kąpiele w wodach otwartych w okresie jesiennym, zimowym i wiosennym w dalszej części niniejszego statutu zwane są kąpielami zimowymi.

Spotkania członków Klubu organizowane i przeprowadzane w celu wspólnych kąpieli zimowych w dalszej części statutu zwane są spotkaniami kąpielowymi.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

( § lub pkt)
§ 1. Stowarzyszenie – Klub Morsa LODOŁAMACZ z siedzibą w Skierniewicach w dalszej części Statutu zwane jest Klubem.
§ Klub jest zawiązany na czas nieograniczony.
§ Klub działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§ Klub posiada osobowość prawną.
§ Klub jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.
§ Klub ma siedzibę w Skierniewicach a terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
§ W celu realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ Klub może być członkiem stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.
§ Działalność Klubu oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.


 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 

§ 1) Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ Cele Klubu są następujące:
1/ popularyzowanie dostępnej wiedzy o wpływie kąpieli zimowych w wodach otwartych na ludzki organizm
2/ popularyzowanie hartowania ciała i poprawiania stanu zdrowia poprzez kąpiele zimowe w wodach otwartych,
3/ popularyzowanie aktywnego stylu życia oraz aktywności sportowej i kultury fizycznej,

4/ zwiększenie tolerancji przystosowania organizmu człowieka do niskich temperatur powietrza i wody,(-??)
5/ nawiązywanie kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami w Polsce i zagranicą.

§ 2) Do realizacji powyższych celów Klub zdąża - przy zachowaniu przepisów prawnych – poprzez:

/
organizację cyklicznych cotygodniowych lub okazyjnych spotkań kąpielowych;

/poszukiwanie i rozpowszechnianie treści dotyczących wpływu kąpieli zimowych w wodach otwartych na organizm ludzki.

/ rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności na temat sposobu przygotowanie się do kąpieli zimowych w wodach otwartych, postępowania i zachowania się podczas tych kąpieli oraz po ich zakończeniu;

/ organizowanie wspólnego udziału w spotkaniach podobnych stowarzyszeń na terenie Polski lub poza jej granicami;

/ organizowanie lub współorganizowanie przedsięwzięć sportowych lub rekreacyjnych;

/ dobrowolne uprawianie przez członków Klubu wybranych dyscyplin sportowych;

/ rozpowszechnianie informacji o działalności organizacji sportowych i rekreacyjnych;

/ rozpowszechnianie informacji o imprezach sportowych i rekreacyjnych

 

/ organizowanie wspólnego udziału w imprezach sportowych lub innych przedsięwzięciach popularyzujących aktywny, zdrowy styl życia.;

3/ organizację imprez: - czy to ujmować ??
a. otwarcie sezonu
b. kąpiel noworoczna
c. zakończenie sezonu

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 6.
1. Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych po ukończeniu 18 roku życia oraz osoba małoletna po ukończeniu 16 roku życia za zgodą przedstawiciela ustawowego, która:
a. zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu, a następnie został przyjęty na podstawie decyzji Zarządu
b. akceptuje cele Klubu i pragnie przyczynić się do jego dalszego rozwoju

2. Członkowie Klubu dzielą się na:
1/ zwyczajnych
2/ honorowych

§ 7. Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
a. czynnego i biernego wyboru władz Klubu
b. uczestnictwa w Walnym Zebraniu i składania wniosków podczas jego obrad,
c. wystąpić do Zarządu Klubu z uzasadnionym wnioskiem o zawieszenie członkostwa na określony czas.

§ 8.
1/ Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu.
2/ Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich
3/ Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek Zarządu.

§ 9. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a. brać czynny udział w działalności Klubu, realizować program i uchwały jego władz,
b. dbać o dobre imię i prawidłowy rozwój Klubu, postępować zgodnie z jego statutem,
c. propagować hasła idei Klubu oraz zjednywać mu członków i sympatyków,
d. regularnie wpłacać składki członkowskie /z wyjątkiem członków honorowych,
uczestniczyć w walnych zebraniach członków Klubu
e. uczestniczyć w spotkaniach kąpielowych Klubu nie rzadziej niż jeden raz na 2 miesiące.

§ 10. Utrata praw członkowskich następuje przez:
a. wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Klubu,
Wykreślenie z listy członków Klubu uchwałą zarządu Klubu z powodu nieuczestniczenia w spotkaniach kąpielowych przez okres sześciu miesięcy.
b. wykreślenie uchwałą Zarządu Klubu za zaleganie przez okres 6 miesięcy z zapłaceniem składki członkowskiej,
c. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego Klubu za działalność na szkodę Klubu,
d. ubezwłasnowolnienie prawomocnym orzeczeniem sądu,
e. śmierć członka Klubu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 11.
1/ Władzami klubu są:
a. Walne Zgromadzenie Członków
b. Zarząd Klubu
c. Komisja Rewizyjna
d. Sąd Koleżeński – czy jest potrzebny??

2/ Kadencja wszystkich władz określona jest przez Walne Zgromadzenie i trwa do 4 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.
3/ W skład władz mogą wchodzić wyłącznie członkowie Klubu i pełnią oni swą funkcję społecznie.
4/ Uchwały władz klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

§ 12. Walne Zgromadzenia mogą być zwołane w trybie:
1. zwyczajnym – nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym,
2. nadzwyczajnym.

§ 13. Walne Zgromadzenia Klubu zwołane w trybie zwyczajnym:
a. uchwala kierunki i program działania Klubu,
b. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. rozpatruje i przyjmuje sprawozdania ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
d. wybiera władze Klubu i zatwierdza regulaminy oraz uzupełnia skład pozostałych władz Klubu w razie utraty członkostwa lub rezygnacji z funkcji przez osoby wchodzące w ich skład,
e. Rozpatruje przyjęcia nowych członków Klubu lub
Rozpatruje pozbawienie członkostwa odwołania członków Klubu,
f. uchwala ewentualne zmiany w Statucie,
g. podejmuje uchwały w sprawie ewentualnego rozwiązania Klubu,
h. podejmuje lub odrzuca uchwały wniesione przez władze Klubu lub przez członków Klubu,
i. zawiesza w czynnościach członka władz Klubu,
j. nadaje członkostwo honorowe klubu oraz jego pozbawia na wniosek Zarządu Klubu.

§ 14. O terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwyczajnego Zarząd Stowarzyszenia powiadamia swoich członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania w szczególności poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Klubu „
www.morsyskierniewice.like.pl”.

§ 15.
1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu z inicjatywy własnej, na wniosek komisji rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby wszystkich członków Klubu.
2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.

§ 16. Zarząd Klubu jest wybierany przez Walne Zgromadzenie, jego skład określony jest na pięć osób:
1/ Prezes Klubu,
2/ Zastępca Prezesa Klubu,
3/ Skarbnik Klubu,
4/ Sekretarz Klubu,
5/ Członek Zarządu Klubu.

§ 17. Do kompetencji Zarządu należy:
1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2/ kierowanie działalnością klubu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami władz Klubu,
3/ uchwalanie określonych planów działalności Klubu, preliminarzy i budżetu Klubu.
4/ zatwierdzanie bilansu,
5/ ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej, mając na uwadze potrzeby oraz stan majątkowy Klubu,
6/ podejmowanie decyzji o przyjmowaniu do Klubu nowych członków,
podejmowanie decyzji o pozbawianiu członkostwa Klubu,
7/ występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o nadanie i pozbawienie członkostwa honorowego,
9/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
10/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu majątku ruchomego będącego własnością Klubu
11/ decydowanie o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych,
12/ podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia,
13/ rozdział obowiązków wśród członków Zarządu.

§ 18.

§ 19. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie na okres do 4 lat.

§. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 6 osób i obowiązkowo zawiera:
1/ Przewodniczącego,
2/ Zastępcy Przewodniczącego,
3/ Sekretarza.

 

§ … W uzasadnionym przypadku skład Komisji Rewizyjnej może być powiększony i ustalony przez Walne Zgromadzenie.

§. 20. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ przeprowadzenie co najmniej 2 razy w roku okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu,
2/ wydawanie zaleceń pokontrolnych,
3/ składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu z całokształtu swojej działalności,
4/ członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 21. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin opracowany przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 22. Sąd Koleżeński powoływany jest w razie potrzeby przez Walne Zgromadzenie i składa się co najmniej z 3 osób:
1/ Przewodniczącego,
2/ Zastępcę Przewodniczącego,
3/ Sekretarza.

 

 

§... W uzasadnionym przypadku skład Sądu Koleżeńskiego może być powiększony i ustalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 23. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory wynikłe między członkami, a także wypadki dotyczące postępowania sprzecznego ze Statutem w obrębie działalności Stowarzyszenia. Podlega postanowieniom Statutu oraz regulaminowi zatwierdzonemu przez Walne Zgromadzenie.

§ 24. Majątek Klubu stanowią:
1/ ruchomości,
2/ fundusze.

§ 25. Na fundusze składają się:
1/ składki członkowskie,
2/ dotacje, subwencje, darowizny,
3/ dochody z majątku Klubu.

§ 26. Do reprezentowania Klubu w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. W pozostałym zakresie Klub może reprezentować każdy członek Zarządu.

§ 27. Zmiana Statutu wymaga:
a. uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków,
b. zatwierdzenia przez władzę rejestrującą.

§ 28.
1/ Klub może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków,
2/ Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu winna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki przeznacza się majątek.

§ 29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.