Statut LODOŁAMACZA

Poniżej - nasz statut, a raczej jego projekt w dość mocno zaawansowanym stadium.

Piszcie na nasz email "morsylodolamacz@gmail.com" jakie propozycje - szczególnie tych punktów przy których są znakia zapytania - ale też i innych.

Pytanie podstawowe: czy potrzebujemy statutu. 

Ale i niemniej ważne pytanie: kiedy ktoś staje się morsem? I kiedy przestaje się być morsem?

właściwie - Morsem może nazywać się ktoś kto praktykuje kąpiele morsowe, co najmniej - no właśnie - kilka miesięcy systematycznie- TAK UWAŻAJĄ ZNAWCY TEMATU - wtedy następuje przystosowanie organizmu do tzw. zimowych kąpieli i następuje zwiększona odporność na chłód i zachorowania.

----------------------------------------------------------------------------------------------

STATUT KLUBU MORSA LODOŁAMACZ

ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

( § lub pkt)
§ 1. Stowarzyszenie – Klub Morsa LODOŁAMACZ z siedzibą w Skierniewicach w dalszej części Statutu zwane jest Klubem.
§ Klub jest zawiązany na czas nieograniczony.
§ Klub działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§ Klub posiada osobowość prawną.
§ Klub jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.
§ Klub ma siedzibę w Skierniewicach a terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
§ W celu realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ Klub może być członkiem stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych. 
§ Działalność Klubu oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 1) Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ Cele Klubu są następujące:
  1/ popularyzowanie dostępnej wiedzy o wpływie kąpieli zimowych w wodach otwartych na ludzki organizm 
  2/ popularyzowanie hartowania ciała i poprawiania stanu zdrowia poprzez kąpiele zimowe w wodach otwartych,
  3/ popularyzowanie aktywnego stylu życia oraz aktywności sportowej i kultury fizycznej,

4/ zwiększenie tolerancji przystosowania organizmu człowieka do niskich temperatur powietrza i wody,(- ??)
5/ nawiązywanie kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami w Polsce i zagranicą. - ??

§ 2) Do realizacji powyższych celów Klub zdąża - przy zachowaniu przepisów prawnych – poprzez:

/organizację cyklicznych cotygodniowych lub okazyjnych spotkań kąpielowych;

/poszukiwanie i rozpowszechnianie treści dotyczących wpływu kąpieli zimowych w wodach otwartych na organizm ludzki.

/ rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności na temat sposobu przygotowanie się do kąpieli zimowych w wodach otwartych, postępowania i zachowania się podczas tych kąpieli oraz po ich zakończeniu;

/ organizowanie wspólnego udziału w spotkaniach podobnych stowarzyszeń na terenie Polski lub poza jej granicami;

/ organizowanie lub współorganizowanie przedsięwzięć sportowych lub rekreacyjnych;

/ dobrowolne uprawianie przez członków Klubu wybranych dyscyplin sportowych;

/ rozpowszechnianie informacji o działalności organizacji sportowych i rekreacyjnych;

/ rozpowszechnianie informacji o imprezach sportowych i rekreacyjnych

 

/ organizowanie wspólnego udziału w imprezach sportowych lub innych przedsięwzięciach popularyzujących aktywny, zdrowy styl życia.;

3/ organizację imprez: - 
czy to ujmować ?? (zobowiązanie)
a. otwarcie sezonu
b. kąpiel noworoczna
c. zakończenie sezonu

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 6.
1. Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych po ukończeniu 18 roku życia oraz osoba małoletna po ukończeniu ... 16 roku życia (jaką dolną granicę wieku przyjąć ?) za zgodą przedstawiciela ustawowego, która:
a. zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu, a następnie został przyjęty na podstawie decyzji Zarządu;
b. akceptuje cele Klubu i pragnie przyczynić się do jego dalszego rozwoju;

2. Członkowie Klubu dzielą się na:
1/ zwyczajnych
2/ honorowych

§ 7. Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
a. czynnego i biernego wyboru władz Klubu
b. uczestnictwa w Walnym Zebraniu i składania wniosków podczas jego obrad,
c. wystąpić do Zarządu Klubu z uzasadnionym wnioskiem o zawieszenie członkostwa na określony czas.

§ 8.
1/ Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie (?
 czy tylko sam zarząd) osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu.

2/ Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich
3/ Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek Zarządu.

§ 9. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a. brać czynny udział w działalności Klubu, realizować program i uchwały jego władz,
b. dbać o dobre imię i prawidłowy rozwój Klubu, postępować zgodnie z jego statutem,
c. propagować hasła idei Klubu oraz zjednywać mu członków i sympatyków,
d. regularnie wpłacać składki członkowskie /z wyjątkiem członków honorowych oraz osób, które nie ukończyły 16 roku życia. (??)
e. uczestniczyć w walnych zebraniach członków Klubu
f. uczestniczyć w spotkaniach kąpielowych Klubu nie rzadziej niż jeden raz na ... 2 miesiące (?).

§ 10. Utrata praw członkowskich następuje przez:
a. wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Klubu,
b. Wykreślenie z listy członków Klubu uchwałą zarządu Klubu z powodu nieuczestniczenia w spotkaniach kąpielowych przez okres ... 6 (?) miesięcy. 
b. wykreślenie uchwałą Zarządu Klubu za zaleganie przez okres ... 6 (??) miesięcy z zapłaceniem składki członkowskiej,
c. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego Klubu za działalność na szkodę Klubu,
d. ubezwłasnowolnienie prawomocnym orzeczeniem sądu,
e. śmierć członka Klubu. -
czy to ujmować...?

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 11.
1/ Władzami klubu są:
a. Walne Zgromadzenie Członków
b. Zarząd Klubu
c. Komisja Rewizyjna
d. Sąd Koleżeński – 
czy jest potrzebny??

2/ Kadencja wszystkich władz określona jest przez Walne Zgromadzenie i trwa do 4 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.
3/ W skład władz mogą wchodzić wyłącznie członkowie Klubu i pełnią oni swą funkcję społecznie.
4/ Uchwały władz klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

§ 12. Walne Zgromadzenia mogą być zwołane w trybie:
1. zwyczajnym – nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym,
2. nadzwyczajnym.

§ 13. Walne Zgromadzenia Klubu zwołane w trybie zwyczajnym:
a. uchwala kierunki i program działania Klubu,
b. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. rozpatruje i przyjmuje sprawozdania ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
d. wybiera władze Klubu i zatwierdza regulaminy oraz uzupełnia skład pozostałych władz Klubu w razie utraty członkostwa lub rezygnacji z funkcji przez osoby wchodzące w ich skład,
e. Rozpatruje przyjęcia nowych członków Klubu lub 
Rozpatruje pozbawienie członkostwa odwołania członków Klubu,
f. uchwala ewentualne zmiany w Statucie,
g. podejmuje uchwały w sprawie ewentualnego rozwiązania Klubu,
h. podejmuje lub odrzuca uchwały wniesione przez władze Klubu lub przez członków Klubu,
i. zawiesza w czynnościach członka władz Klubu,
j. nadaje członkostwo honorowe klubu oraz jego pozbawia na wniosek Zarządu Klubu.

§ 14. O terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwyczajnego Zarząd Stowarzyszenia powiadamia swoich członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania w szczególności poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Klubu „
www.morsyskierniewice.like.pl”.

§ 15.
1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu z inicjatywy własnej, na wniosek komisji rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby wszystkich członków Klubu.
2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.

§ 16. Zarząd Klubu jest wybierany przez Walne Zgromadzenie, jego skład określony jest na pięć osób:
1/ Prezes Klubu, 
2/ Zastępca Prezesa Klubu,
3/ Skarbnik Klubu,
4/ Sekretarz Klubu,
5/ Członek Zarządu Klubu.

§ 17. Do kompetencji Zarządu należy:
1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2/ kierowanie działalnością klubu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami władz Klubu,
3/ uchwalanie określonych planów działalności Klubu, preliminarzy i budżetu Klubu.
4/ zatwierdzanie bilansu, 
5/ ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej, mając na uwadze potrzeby oraz stan majątkowy Klubu,
6/ podejmowanie decyzji o przyjmowaniu do Klubu nowych członków,
podejmowanie decyzji o pozbawianiu członkostwa Klubu,
7/ występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o nadanie i pozbawienie członkostwa honorowego,
9/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
10/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu majątku ruchomego będącego własnością Klubu
11/ decydowanie o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych,
12/ podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia,
13/ rozdział obowiązków wśród członków Zarządu.

§ 18.

§ 19. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie na okres do 4 lat.

§. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 6 osób i obowiązkowo zawiera:

1/ Przewodniczącego,
2/ Zastępcy Przewodniczącego,
3/ Sekretarza.

 

poniższe punkty wymagają rozstrzygnięcia:

 

§ … W uzasadnionym przypadku skład Komisji Rewizyjnej może być powiększony i ustalony przez Walne Zgromadzenie.

§. 20. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ przeprowadzenie co najmniej 2 razy w roku okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu,
2/ wydawanie zaleceń pokontrolnych,
3/ składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu z całokształtu swojej działalności, 
4/ członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 21. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin opracowany przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 22. Sąd Koleżeński powoływany jest w razie potrzeby przez Walne Zgromadzenie i składa się co najmniej z 3 osób:
1/ Przewodniczącego,
2/ Zastępcę Przewodniczącego,
3/ Sekretarza.

 

 

 

§... W uzasadnionym przypadku skład Sądu Koleżeńskiego może być powiększony i ustalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 23. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory wynikłe między członkami, a także wypadki dotyczące postępowania sprzecznego ze Statutem w obrębie działalności Stowarzyszenia. Podlega postanowieniom Statutu oraz regulaminowi zatwierdzonemu przez Walne Zgromadzenie.

§ 24. Majątek Klubu stanowią:
1/ ruchomości, 
2/ fundusze.

§ 25. Na fundusze składają się:
1/ składki członkowskie,
2/ dotacje, subwencje, darowizny,
3/ dochody z majątku Klubu.

§ 26. Do reprezentowania Klubu w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. W pozostałym zakresie Klub może reprezentować każdy członek Zarządu.

§ 27. Zmiana Statutu wymaga. uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków,
b. zatwierdzenia przez władzę rejestrującą.

§ 28.
1/ Klub może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków,
2/ Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu winna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki przeznacza się majątek.

§ 29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.